Verzenden & retourneren

Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2 Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Freedom Auto Aanpassingen en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
1.3 Diensten: de Diensten die Freedom Auto Aanpassingen levert op grond van een Overeenkomst en waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het aanpassen van het voertuig van Klant. 
1.4 Freedom Auto Aanpassingen: Innomac B.V., tevens handelend onder de naam Freedom Auto Aanpassingen gevestigd te Vortum-Mullem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 16036520 handelend onder de naam Freedom Auto Aanpassingen.
1.5 Klant: de Consument dan wel Zakelijke Klant die een Overeenkomst aangaat met Freedom Auto Aanpassingen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.6 Meerwerk: verzoeken van de Klant voor aanvullende werkzaamheden of Diensten die buiten de Overeenkomst vallen. 
1.7 Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Freedom Auto Aanpassingen en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.8 Product: Alle losse Producten die door Freedom Auto Aanpassingen worden aangeboden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de website en webshop www.freedom-webshop.com.  
1.9 Website: de website van Freedom Auto Aanpassingen, te raadplegen via https://www.freedomautoaanpassingen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.10 Voertuig: Het voertuig van Klant waartoe Klant aan Freedom Auto Aanpassingen de opdracht heeft gegeven om Producten in te bouwen.
1.11 Zakelijke Klant: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Freedom Auto Aanpassingen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Freedom Auto Aanpassingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op huurovereenkomsten met Freedom Auto Aanpassingen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Freedom Auto Aanpassingen slechts bindend, indien en voor zover deze door Freedom Auto Aanpassingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of Dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Freedom Auto Aanpassingen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. De verzendkosten en de kosten voor de verpakking zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders is vermeld. De eventuele extra kosten worden tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst vermeld.
  3. De inhoud van de Website en van de catalogussen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Freedom Auto Aanpassingen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en in de catalogussen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website, de catalogussen en in andere van Freedom Auto Aanpassingen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. Freedom Auto Aanpassingen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Levering Producten

  1. Zodra de bestelling van Producten door Freedom Auto Aanpassingen is ontvangen, stuurt Freedom Auto Aanpassingen Producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering van Producten zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  3. Indien Freedom Auto Aanpassingen de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  4. Freedom Auto Aanpassingen raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie.
  5. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten
  6. Freedom Auto Aanpassingen is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Levering Diensten

  1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Freedom Auto Aanpassingen geleverd worden conform de Overeenkomst. Freedom Auto Aanpassingen gaat pas starten met het uitvoeren van de Dienst nadat alle vooruitbetalingen zijn betaald, de nodige informatie is verstrekt en het Voertuig waarin de aangeboden Diensten moeten worden uitgevoerd is aangeleverd. De door Freedom Auto Aanpassingen bekendgemaakte (lever)termijnen zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
  2. De levertijd wordt zo nodig verlengd wanneer de benodigde bestelde materialen voor de uitvoering van de Diensten niet tijdig worden geleverd.

Verplichtingen klant

  1. Wanneer er is overeengekomen dat Freedom Auto Aanpassingen de Producten inbouwt op locatie van Klant, zorgt Klant voor juiste en tijdige ter beschikking stelling van alle voorzieningen die Freedom Auto Aanpassingen nodig heeft om de Producten in te bouwen.
  2. Klant is gehouden om Freedom Auto Aanpassingen alle ondersteuning te bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant alle gegevens en informatie verstrekken waarvan Freedom Auto Aanpassingen aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de Klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door Freedom Auto Aanpassingen betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de Klant
  4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit Artikel gestelde voorwaarden niet of  niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.
  5. Wanneer er is overeengekomen dat Freedom Auto Aanpassingen de Producten inbouwt op locatie zal Klant ervoor zorg dragen dat:
 • het personeel van Freedom Auto Aanpassingen de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende normale werkuren en bovendien, indien dit noodzakelijk is, buiten de normale werkuren;
 • de geschikte, afgesproken voorzieningen en materialen aanwezig zijn;
 • de toegangswegen geschikt zijn voor het benodigde transport;
 • afsluitbare opslagplaatsen aanwezig zijn;
 • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.


Herroepingsrecht

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing op de Consument. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
  2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Freedom Auto Aanpassingen binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, dat gedeelte van de Overeenkomst kosteloos te ontbinden waar de herroeping op ziet.
  3. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 • als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 • bij Overeenkomsten tot het verrichten van Diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
  1. Consument dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Freedom Auto Aanpassingen een raming van deze kosten. Eventuele door Consument betaalde verzendkosten van de heenzending zullen bij retour van de gehele bestelling aan Consument worden terugbetaald.
  2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Consument in een fysieke winkel zou kunnen.
  3. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  4. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Freedom Auto Aanpassingen, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Freedom Auto Aanpassingen kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Freedom Auto Aanpassingen bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

                 Producten kunnen geretourneerd worden naar:

                 Innomac B.V.
                 T.a.v. Webshop retourneringen
                 Akkervoortweg 5
                 5827 AP, Vortum-Mullem (NL)


Verdere informatie herroepingsrecht

  1. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Freedom Auto Aanpassingen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Freedom Auto Aanpassingen aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Freedom Auto Aanpassingen wachten met terugbetalen tot Freedom Auto Aanpassingen het Product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
  3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.
 • een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de Overeenkomst is nagekomen;
  1. De Consument heeft 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst om de Overeenkomst te herroepen, tenzij Freedom Auto Aanpassingen binnen deze 14 dagen is begonnen met het uitvoeren van de Dienst.

Wanneer de Consument verder is gegaan dan noodzakelijk in de beoordeling van de Producten, heeft Freedom Auto Aanpassingen het recht de vermindering in waarde bij de Consument in rekening brengen. Wanneer Producten door geleverde Dienst van Freedom Auto Aanpassing gemonteerd zijn in het Voertuig van Consument en deze door herroeping weer gedemonteerd moeten worden, is het mogelijk dat deze Producten onverkoopbaar zijn en dat de waardevermindering kan oplopen tot 100%.


Betaling

 1. Klant dient betalingen van Producten aan Freedom Auto Aanpassingen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Freedom Auto Aanpassingen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering van het Product.
  1. De betaling voor Diensten (inclusief gebruikt materiaal) of andere redenen met overeengekomen prijs gelijk of hoger dan €4000 (exclusief btw) in 3 termijnen, tenzij anders overeengekomen of tenzij de Consument het herroepingsrecht heeft.
 • 10% aanbetaling, zonder mogelijkheid van teruggave, samen met officiële en ondertekende orderbevestiging. (Dit bedrag wordt gebruikt t.b.v. aanschaf benodigde conversiemateriaal)
 • 40% aanbetaling voor of op overeengekomen startdatum van de werkzaamheden.
 • 50% restbetaling voor of op dag van oplevering.
  1. Betaling van Diensten (inclusief gebruikt materiaal) of andere redenen met overeengekomen prijs minder dan of gelijk aan €4000 (exclusief btw) in 1 termijn. 100% betaling voor of op dag van oplevering.
  2. Zakelijke Klant heeft een betalingstermijn van 30 dagen na levering van Producten, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de Klant in rekening is gebracht.
  4. De betaling van Zakelijke Klant dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden aan Freedom Auto Aanpassingen op een door hem aan te wijzen rekening.
  5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Freedom Auto Aanpassingen is gewezen op de te late betaling en Freedom Auto Aanpassingen de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Freedom Auto Aanpassingen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Freedom Auto Aanpassingen kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  6. Indien Zakelijke Klant niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Zakelijke Klant naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x